Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SAVE THE DATE – PAPETERIA ŚLUBNA  jest  firmą poligraficzną z branży weselnej, przyjmującą zamówienia internetowe  pod adresem www.savethedate-zaproszenia.pl / savethedategrojec@gmail.com należącą do Natalii Szydło  prowadzącą działalność gospodarczą pod SAVE THE DATE – PAPETERIA ŚLUBNA, Natalia Szydło z siedzibą przy ul. Mogielnickiej 19A 05-600 Grójec, NIP 7972063687 REGON 368625166, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe Santander Bank Polska 47 1090 2835 0000 0001 3587 8051

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.  Regulamin i Klauzula informacyjna RODO dostępne są na stronie internetowej www.savethedate-zaproszenia.pl w zakładce „REGULAMIN”.

4. Prezentowane zaproszenia oraz dodatki, zwane dalej Poligrafią, oraz strony internetowe, zwane dalej Stronami Internetowymi, sprzedawane są za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość oraz osobiście w siedzibie firmy pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej Save the Date – Papeteria ślubna.

5. Save the Date – Papeteria ślubna prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

6. Wszelkie prawa do witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypu należą do Save the Date – Papeteria ślubna, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie www.savethedate-zaproszenia.pl lub poprzez wysłanie na adres e-mail savethedategrojec@gmail.com wiadomości, zawierającej niezbędne informacje do jego realizacji.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI DLA POLIGRAFII

1. W zależności od rodzaju produktu zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie www.savethedate-zaproszenia.pl lub składając zapytanie bezpośrednio na adres e-mail: savethedategrojec@gmail.com

2. Wypełnienie formularza nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając formularz Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru.

3. Złożenie zamówienia wraz zapłatą na rachunek bankowy podany w wycenie  oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Save the Date – Papeteria ślubna.

4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wpisano dane teleadresowe uniemożliwiające kontakt, nie będą rozpatrywane.

zaproszenia i dodatki:

5. Zamówione zaproszenia i dodatki są realizowane po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie w wysokości 100% ceny całkowitej.

6. Nie wysyłamy spersonalizowanych projektów zaproszeń i dodatków  do akceptacji przed wpłatą zaliczki.

7. Wysłane do akceptacji  podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem.

8. Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych Klientowi do akceptacji.

9. W przypadku projektu indywidualnego pobierana jest kwota za cały projekt indywidualny w wysokości 200 zł.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy. Jednak koszty procesu projektowego, czyli zapłata za zaproszenia i dodatki oraz kwota za projekt indywidualny nie są zwracane Klientowi.

11. Save the Date – Papeteria ślubna zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia jeśli: zamówienie nie przekroczyło minimalnych ilości, wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie, nastąpiły powody losowe, niezależne od Save the Date – Papeteria ślubna.

12. Save the Date – Papeteria ślubna zastrzega sobie prawo do odmowy  przygotowania projektu indywidualnego

13. O każdym anulowanym zleceniu Save the Date – Papeteria ślubna powiadamia Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Kwota zaksięgowana zostanie zwrócona na konto Klienta.

14. Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawnego tekstu jaki ma znaleźć się  na zaproszeniu/zawiadomieniu bądź dodatkach.

15. Save the Date – Papeteria ślubna nie bierze odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy Klienta. Reklamacje związane z błędami nie wynikającymi z winy Save the Date – Papeteria ślubna nie są uwzględniane.

16. Save the Date – Papeteria ślubna nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii okolicznościowej.

17. Save the Date – Papeteria ślubna nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 20 sztuk w każdym przypadku.

18. Save the Date – Papeteria ślubna nie sprzedaje, nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.

19. Save the Date – Papeteria ślubna nie wykonuje wydruków projektów Klienta.

próbki zaproszeń

20.  W przypadku zamawiania próbek papeterii ślubnej Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówione próbki na konto Save the Date – Papeteria ślubna, podane w potwierdzeniu zamówienia bądź stopce e-mail. Próbki wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.

21. Klient może zamówić maksymalnie 6 próbek. Cena za jedną próbkę wg cennika.

22. Brak wpłaty za próbki w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

23. Próbki wysyłamy z losowo wybranym tekstem z gotowych zaproszeń.

24. Save the Date – Papeteria ślubna nie realizuje indywidualnych próbek.

25. Próbki standardowo wysyłane są Kurierem DPD – jednorazowy koszt 20 zł doliczany jest do całości zamówienia.

III. PROCES PROJEKTOWY, REALIZACJA I WYSYŁKA POLIGRAFII

Na stworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy: proces graficzny polegający na stworzeniu projektu dostosowanego do indywidualnych tekstów i oczekiwań Klienta) i realizacja (personalizacja + wydruk + skład). Proces projektowy może odbywać się na drodze wyboru gotowego produktu z oferty Save the Date – Papeteria ślubna lub przygotowania indywidualnego, na specjalne zamówienie Klienta.

1. W ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki ( w przypadku zamówień osobistych w siedzibie firmy) bądź zaksięgowania całej sumy za zamówienie (zamówienia internetowe) Save the Date – Papeteria ślubna wysyła Klientowi drogą elektroniczną projekty papeterii do akceptacji (termin ten nie obejmuje stworzenia projektu mapki i projektu indywidualnego). Termin przygotowania zaproszeń wraz z mapką to 10 dni roboczych.

2. Termin przygotowania projektów indywidualnych  to 7 dni roboczych

3. W wypadku wysłania niekompletnych danych- istotnych w procesie projektowym realizacja zamówienia wydłuży się o czas potrzebny do skompletowania niezbędnych informacji.

4. W wypadku wprowadzenia modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu.

5. Wprowadzanie modyfikacji, dodatkowych zmian w tekście - nie będących wynikiem błędu Save the Date – Papeteria ślubna są nieodpłatne.

6. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia  błędów językowych w przesłanych do akceptacji projektach jak i list do ewentualnej personalizacji zaproszeń/kopert. Jakiekolwiek błędy zawarte w podesłanych listach a następnie wydrukowane nie będą podstawą reklamacji.

7. Save the Date – Papeteria ślubna nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe zaakceptowane przez Klienta.

8. Po akceptacji przez Klienta tekstów i wszelkich zaistniałych zmian oraz wpłaty kwoty do zapłaty zaproszenia/ dodatki zostają wysłane do druku.

9. Wprowadzanie modyfikacji w momencie wysyłki zaproszeń do druku jest już niemożliwe.

10. Termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji projektu oraz zaksięgowania pozostałej kwoty do zapłaty na koncie wynosi  14 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera).

11. Wysyłka gotowego zlecenia następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

12. Gotowe zamówienie może zostać wysłane na prośbę klienta za pośrednictwem kuriera z opcją: opłaty za pobraniem.

13. Gotowe zamówienie zostaje wysłane kurierem DPD.

14. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena  produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest wycenie wysłanej Klientowi drogą mailową.

15. Save the Date – Papeteria ślubna nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.16. Save the Date – Papeteria ślubna ma prawo ograniczenia wykonania usługi, jeżeli Klient zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Save the Date – Papeteria ślubna co najmniej 5 dni roboczych.17. Cofnięcie ograniczenia usługi następuje bezzwłocznie po uregulowaniu przez Klienta wszelkich zaległości finansowych w stosunku do Save the Date – Papeteria ślubna18. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w związku z realizacją usługi nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane, ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie 1 roku po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu, lub unieważnieniu.19. Postanowienia w ust. 11 nie dotyczą informacji, które są powszechnie znane, lub informacji, których ujawnianie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie uznana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona.

16. Dodruk zaproszeń - 20 sztuk, w przypadku mniejszej ilości naliczana jest opłata manipulacyjna

w wysokości 35 zł

IV. CENY, PODATKI, FAKTURY

1. Ceny wszystkich oferowanych produktów podane są na stronie internetowej.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.savethedate-zaproszenia.pl:

      a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

      b) nie zawierają kosztów dostawy.

3. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie Save the Date – Papeteria ślubna są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.

3. Save the Date – Papeteria ślubna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej (ceny elementów papeterii ślubnej podczas składania zlecenia mogą być inne niż ceny zamawianych wcześniej próbek).

4. Na życzenie zamawiającego możemy wystawić rachunek / fakturę.

V. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: savethedategrojec@gmail.com

2. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych

3. Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klienta nie mogą być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK.

4. Kolorystka zamawianych zindywidualizowanych zaproszeń może nieco odbiegać ( ok 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi warunkami drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie są uwzględniane.

5. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem; reklamacji nie podlegają finalne wydruki projektu graficznego zaakceptowanego przez klientów.

6. Sprzedawane produkty są robione ręcznie, mogą się nieznacznie różnić względem siebie.

7. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną wydrukowane oraz przesłane na koszt Save the Date – Papeteria ślubna.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

 1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Save the Date – Papeteria ślubna, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Save the Date – Papeteria ślubna zobowiązuje się chronić dane osobowe i wizerunek Klienta, chyba, że Klient wyrazi zgodę na ich upublicznienie.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej savethedate-zaproszenia.pl są  chronione prawami autorskimi  i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.

2.  Każde niezgodne z prawem korzystanie ze poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

3. Save the Date – Papeteria ślubna zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Save the Date – Papeteria ślubna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Złożenie zamówienia w firmie Save the Date – Papeteria ślubna oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natalia Szydło właściciel firmy poligraficznej SAVE THE DATE – PAPETERIA ŚLUBNA, Natalia Szydło NIP 797 206 36 87  z siedzibą w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 19A , reprezentowana przez właściciela. Z administratorem można się skontaktować poprzez nr telefonu 886 237 750 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą  w związku z realizacją usługi projektowania i realizacji zamówienia na żądanie osoby której dane dotyczą / na podstawie art. 6 ust 1 lit b  rozporządzenia ogólnego/.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa ,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzane dane dotyczą danych niezbędnych do umożliwienia kontaktu z Panią/ Panem w związku z realizacją zamówienia. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do  realizacji usługi poligraficznej. Konsekwencją niepodania danych  może być niemożność realizacji usługi w dogodnym dla Pani/Pana czasie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo żądania usunięcia .

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Nie przekazujemy danych do państw trzecich. Nie przetwarzam danych osobowych swoich klientów w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuję profilowania.

Bądź na bieżąco, śledź nas w social mediach!

 

I N F O R M A C J E

JAK ZAMAWIAĆ

REGULAMIN

KONTAKT

Copyright © 2019 • www.savethedate-zaproszenia.pl • All Rights Reserved